Selecteer een pagina

Kennismigrant in dienst nemen

U wilt een buitenlandse werknemer (buiten de EU) in dienst nemen als kennismigrant? Dan gelden er speciale regels voor de tewerkstellingsvergunning. Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces voor werkgevers. Daarom wordt bij kennismigranten vaak gekozen voor een detacheringsconstructie. De kennismigrant komt dan in dienst bij One en wordt uitgeleend aan uw bedrijf.

 

Specialist in kennismigranten

One is gespecialiseerd in detachering van kennismigranten. Zij is erkend referent bij de IND en neemt alle administratieve en juridische zaken voor u uit handen. De kennismigrant komt in dienst bij One en wordt uitgeleend aan u als inlener.

 

Uw voordelen

 • Omdat One reeds erkend referent is bij de IND verloopt de procedure sneller *).
 • Indien een kennismigrant nog in het buitenland verblijft, kan One ook de MVV aanvragen  (het visum waarmee de vreemdeling naar Nederland mag komen) aanvragen.
 • U hoeft de kennismigrant pas na 5,5 jaar een vast contract aan te bieden.
 • U profiteert van de kennis en expertise van One als specialist in kennismigranten.
 • One is volledig gecertificeerd: SNA, NEN 4400-1 en VCU èn lid van de ABU.

 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!
*) Referentschap bij de IND is uiteraard zelf te verwerven en u kunt het werkgeverschap ook zelf inrichten. Maar als u plan bent binnen een relatief korte periode de medewerker zelf in dienst te nemen denk er dan aan dat de IND stelt dat de periode waarvoor een vergunning wordt afgegeven, gelijk moet zijn aan de overeengekomen arbeidsduur in het contract. Hierdoor maakt u dus niet optimaal gebruik van de flexibiliteit die payroll u biedt en bestaat de kans dat u na 2 jaar of 3 contracten de kennismigrant moet laten gaan. Een arbeidscontract voor onbepaalde loopt immers niet gelijk met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.

Kennismigrantenregeling

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is een kennismigrant?
Een kennismigrant is een hoogopgeleide buitenlander met de nationaliteit van een land buiten de EU, de EER of Zwitserland, die naar Nederland komt om een bijdrage te leveren aan onze kenniseconomie.

Als een werkgever een kennismigrant naar Nederland laat komen, moet de werkgever erkend referent zijn. Als referent kunnen verblijfsaanvragen worden ingediend voor de kennismigrant. De werkgever moet de kennismigrant een inkomen betalen dat voldoet aan het salariscriterium.

Wat zijn de eisen om een kennismigrant of kenniswerker in dienst te nemen?
De drie belangrijkste eisen om een kennismigrant in dienst te nemen zijn als volgt:

 

 1. De werkgever moet door de IND als erkend referent zijn aangemerkt.
 2. De werknemer moet van buiten de EU, EER of Zwitserland komen.
 3. Er geldt een salariscriterium of minimale looneis.

Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoekers, arsten in opleiding en overplaatsingen in concernverband.

Hoe wordt je erkend referent bij de IND?
Om als werkgever erkend te worden als referent door de IND, kunt u een aanvraag indienen bij de IND. Erkenning is verplicht als u verblijfsvergunningen aan wilt vragen voor kennismigranten.Elke referent heeft een zogenoemde informatie-, administratie-
en bewaarplicht.

Informatie en zorgplicht
Als erkend referent moet u de IND ook informeren over wijzigingen in uw situatie die verband houden met uw erkenning. Hierbij kunt u denken aan uitschrijving uit het handelsregister of uitstel van betaling. Daarnaast hebben erkende referenten een zorgplicht. Dat houdt in dat u kennismigranten zorgvuldig moet werven en selecteren. Ook moet u hen op de hoogte stellen van de toelatings- en verblijfsvoorwaarden.

Controle
De IND kan op elk moment controleren of uw organisatie zich aan de regels houdt, bijvoorbeeld door gegevens op te vragen bij uw organisatie. Als u zich niet aan de regels houdt, kan de IND verschillende maatregelen nemen zoals schorsing als referent, intrekking van verblijfsvergunningen, bestuurlijke boetes of zelfs aangifte van een strafbaar feit.

Kosten van de procedure
Het aanvragen van een erkenning als referent kost geld. Dit zijn zogenoemde ‘leges’. U moet leges betalen wanneer u de aanvraag voor erkenning indient. Voor iedere categorie waarvoor u zich wilt laten erkennen, moet u leges betalen. Als u geen leges betaalt, behandelt de IND uw aanvraag niet. U krijgt geen geld terug als de aanvraag wordt afgewezen. Op www.ind.nl staat een overzicht van de legestarieven.

Duur van de procedure
De procedure duurt maximaal 3 maanden. Als uw aanvraag niet volledig is, of als de IND meer gegevens nodig heeft om een beslissing te nemen, kan de termijn met 6 maanden worden verlengd. U krijgt schriftelijk bericht van de beslissing. Wordt uw aanvraag afgewezen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen.

Wat zijn de voordelen om kennismigranten in dienst te nemen via One?

De procedure om als werkgever erkend te worden als referent is tijdrovend, complex en kost veel geld. U kunt er daarom ook voor kiezen om kennismigranten via One in dienst te nemen. One is erkend referent bij de IND en neemt alle administratieve en juridische zaken voor u uit handen. De kennismigrant komt in dienst bij One en wordt uitgeleend aan u als inlener.

Ook kunt u de kennismigrant een belastingvrije vergoeding bieden voor de extra kosten voor het werken in Nederland, de zogenaamde 30% regeling. Indien een kennismigrant nog in het buitenland verblijft, zal One ook de MVV (het visum waarmee de vreemdeling naar Nederland mag komen) aanvragen. U hoeft door deze werkwijze zelf als werkgever niet geregistreerd te staan als erkend referent en u kunt gebruik maken van de versnelde procedure van ongeveer 2 weken.

Welke landen vallen onder de EU/EER?
Om van de kennismigrantenregeling gebruik te maken, moet de werknemer de nationaliteit van een land van buiten de EU, de EER of Zwitserland hebben. Een kennismigrant dient dus een andere nationaliteit te hebben dan van een de volgende landen:

Overzicht EU- en EER-landen
België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland (EER), Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein (EER), Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen (EER), Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels wel van toepassing)

Wat is het salariscriterium 2019 of de minimale looneis voor kennismigranten?

Er geldt een minimale looneis bij kennismigranten. Deze vind je op de website van de IND. De normbedragen worden elk jaar geïndexeerd. Hieronder de normbedragen geldig van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020. Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst willen nemen als zogenoemde kennismigrant, moeten hen daarvoor op basis van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) minimaal een bepaald loon per maand betalen en dit moet tevens marktconform zijn. Hoe hoog dat brutoloon exclusief vakantiebijslag per 1 januari 2019 precies moet zijn, verschilt per situatie:

 

 • voor kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.299
 • voor kennismigranten van 30 jaar of ouder: € 4.500;
 • voor kennismigranten die een zoekjaar hebben of in aanmerking komen voor een zoekjaar: € 2.364.
Wat is een zoekjaar?
Het zoekjaar is de periode om basis van de verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ in Nederland een geschikte baan te vinden. Een aparte werkvergunning is dan niet nodig. Een zoekjaar duurt maximaal 12 maanden en is bedoeld voor:

Alle in Nederland afgestudeerde studenten;
Studenten die zijn afgestudeerd aan een topuniversiteit in het buitenland;
Wetenschappelijk onderzoekers.

U kunt tot 3 jaar na het behalen van het diploma of het afronden van het wetenschappelijk onderzoek een verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ aanvragen. Zodra de vergunning is afgegeven kan de hoogopgeleide werknemer aan de slag. Wanneer het zoekjaar is afgelopen en een geschikte baan is gevonden, kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd op basis van de kennismigrantenregeling.

Wat als de werknemer wel de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland heeft?
Werknemers met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland hebben geen verblijfsvergunning of werkvergunning (TWV) nodig om in Nederland te wonen en werken. Zij hoeven zich ook niet te melden bij de IND en er geldt geen salariscriterium. Met een geldige paspoort toont de werknemer aan dat hij of zij hier rechtmatig verblijft en mag werken.

Indien een werknemer met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland langer dan 4 maanden in Nederland blijft moet de werknemer zich inschrijven bij de gemeente. Ook moet iedereen die in Nederland woont binnen 4 maanden na aankomst een zorgverzekering afsluiten.